شرایط عمومی بهره مندی از منافع بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری (اندوخته ساز)

ماده1) تعاریف

• بیمه نامه های عمر انفرادی"اندوخته ساز"

به بیمه نامه هایی اطلاق می گردد که با تشکیل ذخیره ریاضی و یا اندوخته سرمایه گذاری از محل حق بیمه های پرداختی بیمه گذار،(علاوه بر ایجاد منافع در صورت فوت بیمه شده) حقوق و مزایایی را در زمان حیات بیمه شده و به انحاء مختلف برای بیمه گذار فراهم می آورد.

• ارزش بازخرید

یکی از مهمترین حقوق بیمه گذاران در بیمه نامه های عمر انفرادی"اندوخته ساز"، حق بازخرید بیمه نامه می باشد که عبارت است از بهای واگذاری بیمه نامه در هر زمان لازم، به ذکر است که ارزش بازخریدی بیمه نامه (در صورت تشکیل) مطابق شرایط قرارداد و جدول محاسبات ریاضی منضم به بیمه نامه، محاسبه گردیده و در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد.

• وام

یکی از مهمترین حقوق بیمه گذاران در بیمه نامه های عمر انفرادی"اندوخته ساز" دریافت وام از محل اعتبار اندوخته های فوق الذکر می باشد که پیرو درخواست بیمه گذار و مطابق شرایط قرارداد و موارد مندرج در شرایط عمومی، در وجه بیمه گذار پرداخت می گردد.

• برداشت از اندوخته

یکی از حقوق بیمه گذاران در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری، برداشت از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه بوده که پیرو درخواست بیمه گذار و مطابق شرایط قرارداد و موارد مندرج در ذیل، در وجه بیمه گذار پرداخت می گردد. لازم به ذکر است که بیمه گذار با برداشت از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری، با کاهش میزان اندوخته سرمایه گذاران(معادل مبلغ برداشت شده)مواجه می گردد. اما کماکان امکان پرداخت مجدد مبلغ برداشت شده ( حتی کمتر و یا بیشتر از مبلغ برداشت شده) برای بیمه گذار میسر می باشد که این عامل میتواند موجب رشد میزان اندوخته سرمایه گذاران شود.

 

• نرخ بهره فنی

به نرخ بهره ای اطلاق می شود که مطابق آیین نامه بیمه مرکزی در حق بیمه ها و ذخایر بیمه نامه عمر انفرادی منظور می گردد.

• نرخ  باز پرداخت وام

به نرخ بهره ای اطلاق می شود که بیمه گر جهت بازپرداخت(استهلاک) یا تسویه وام پرداختی به بیمه گذار، از وی اخذ    می نماید. به موجب ماده 27 آیین نامه شماره 13 بیمه مرکزی ایران، میزان این نرخ 4 درصد بیشتر از نرخ بهره فنی      می باشد.

• بازه زمانی اول

به فاصله زمانی بین ابتدای سال سوم و ابتدای سال هفتم بیمه ای اطلاق گردیده که بیمه گذار می تواند حداکثر تاسقف 50درصد از موجودی اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه، مطابق شرایط قرارداد و موارد مندرج در این شرایط عمومی برداشت نماید.

ماده2) رعایت اصل حد اعلای حسن نیت

بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات مربوط به بیمه شده، اعم از سلامتی و غیره را با کمال حسن نیت اعلام نماید. اساس اولیه انعقاد قرارداد بیمه نامه عمر انفرادی بر پایه فرمی بوده که فرم پیشنهاد بیمه نامه عمر انفرادی نام دارد و بیمه گذار / بیمه شده می بایست اطلاعات یاد شده را به صورت دقیق، خوانا و با صداقت در فرم پیشنهاد بیمه نامه و یا سایرضمائم و پیوستهای قرارداد درج نماید.

ماده3) ابطال قرارداد

درصورتیکه که اطلاعات خلاف واقع بیمه گذار / بیمه شده عمدی باشد، به نحوی که مطالب اظهارنشده یا اظهارات کاذبه موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن نزد بیمه گر بکاهد (حتی اگر موارد یاد شده تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد) بیمه نامه باطل می گردد. دراین صورت نه تنها وجوه پرداختی بیمه گذار قابل عودت نبوده، بلکه بیمه گر حق دارد حق بیمه معوق را تا تاریخ مزبور دریافت نماید ودرعین حال ارزش بازخریدی به بیمه گذارتعلق نخواهدگرفت.

 

 

ماده4) میزان ارزش بازخرید

در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری میزان ارزش بازخرید معادل90درصد اندوخته سرمایه گذاری در سال اول بیمه نامه (و از سالهای دوم تا پنجم به ترتیب معادل98،96،94،92و از سال ششم100درصد اندوخته)ودرسایر بیمه نامه های اندوخته ساز معادل90 درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه بوده که پس ازکسر هزینه های مستهلک نشده آتی، محاسبه گشته ومطابق شرایط قرارداد و جدول پیوست در اختیار بیمه گذار قرارمی گیرد.

تبصره: در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری درصورت پرداخت حق بیمه در زمانی زود تر ویا دیرتر از تاریخ سررسید مقرر، ارزش بازخرید بیمه نامه به فراخور مورد دچار افزایش و یا کاهش خواهد شد.

ماده5) شرایط بازخریدی بیمه نامه

• ارائه نامه رسمی نماینده بیمه گذار حاوی مهر، تاریخ وامضای وی به همراه درخواست کتبی بیمه گذار شامل امضاء و تاریخ.(درخواست بیمه شده، ذینفع درصورت فوت و یا ذینفع درصورت حیات بیمه نامه یا اشخاص دیگر مبنی بر بازخرید بیمه نامه، فاقد وجاهت قانونی می باشد.)

• بیمه نامه معتبر باشد(فسخ، ابطال و تعلیق نشده باشد)

• بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد.

• درصورت وجود وام پرداخت شده، مجموع بدهی های وام تا زمان درخواست فسخ از طرف بیمه گذار (بازخرید) از ارزش بازخریدی بیمه نامه کسر خواهد شد.

• مواردمندرج در شرایط عمومی، همچنین فرم "بهره مندی ازمنافع بیمه نامه عمر انفرادی" توسط بیمه گذار،مطالعه وتکمیل گردد.

• ارائه اصل بیمه نامه وکلیه متعلقات مربوط به بیمه گر.

• بازخریدی بیمه نامه عمر انفرادی اندوخته ساز، صرف نظر از تشکیل یا عدم تشکیل ارزش بازخریدی، به معنای فسخ آن از طرف بیمه گذاربوده و پس از وصول نامه درخواست بازخریدی بیمه گذار به بیمه گر، بیمه گر تعهدی در قبال جبران خطرات تحت پوشش در بیمه نامه (فوت، پرداخت سرمایه امراض خاص وغیره) ندارد.

 

 

ماده6) شرایط پرداخت وام

• ارائه نامه رسمی نماینده بیمه گذار حاوی مهر، تاریخ و امضای وی به همراه درخواست کتبی بیمه گذار شامل امضاء وتاریخ. (درخواست بیمه شده، استفاده کننده(گان) درصورت فوت و یا استفاده کننده(گان) درصورت حیات بیمه نامه یا اشخاص دیگر مبنی بر درخواست وام از بیمه نامه، فاقد وجاهت قانونی می باشد.)

• بیمه نامه معتبر باشد(فسخ، ابطال،بازخرید و یا تعلیق نشده باشد)

• بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد.

• دو سال تمام از تاریخ شروع بیمه نامه سپری شده باشد.

•حق بیمه دو سال تمام پرداخت شده باشد.

• بیمه نامه دارای بدهی و یا حق بیمه معوق نباشد. بدیهی است در این صورت(داشتن بدهی) پرداخت وام منوط به تسویه بدهی بیمه نامه می باشد.

• درصورت اخذ وام قبلی در بیمه نامه، پرداخت وام جدید منوط به تسویه کامل وام اولیه می باشد.

• مواردمندرج درشرایط عمومی، همچنین فرم بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر انفرادی"توسط بیمه گذار، مطالعه وتکمیل گردد.

ماده7) میزان و تعدد پرداخت وام

• میزان وام، حداکثر معادل90 درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه در زمان اخذ وام می باشد.

• تعدد امکان دریافت وام در خلال مدت بیمه نامه عمر انفرادی اندوخته ساز، حداکثر 2 بار می باشد.

•با پرداخت وام، تغییری در ارزش بازخریدی بیمه نامه حاصل نمی شود.

ماده8)شرایط بازپرداخت وام

• بازپرداخت وام بوسیله دفترچه اقساط صادرشده از طرف بیمه گر صورت می گیرد.

• بازپرداخت وام به صورت اقساط یک ماهه و یا سه ماهه، مطابق نظر و درخواست بیمه گذار می باشد.

• اقساط وام می بایست در سررسید معین(مندرج در دفترچه اقساط وام) توسط بیمه گذار پرداخت گردد. درصورت عدم پرداخت اقساط وام درموعد معین،اقساط پرداخت نشده مشمول جریمه دیرکرد خواهند بود.

• مدت بازپرداخت وام، حداکثر 4 سال خواهد بود.

•نرخ بازپرداخت وام، به موجب ماده 27 آیین نامه شماره 13 بیمه مرکزی ایران، 4 درصد بیشتر از نرخ بهره فنی خواهد بود ( نه نرخ سود مشارکت) .

• درصورتیکه اقساط بازپرداخت وام به صورت ماهیانه باشد. سررسید اولین قسط آن یک ماه از تاریخ پرداخت وام و چنانچه بازپرداخت وام به صورت سه ماهه باشد. سررسید اولین قسط آن سه ماه از تاریخ پرداخت وام می باشد.

ماده9) انتقال حقوق بیمه گذار

• باتوجه به اینکه وام پرداختی در بیمه های عمر ذخیره ساز نیازی به ضامن و یا وثیقه ندارد و اندوخته ریاضی یا سرمایه گذاری بیمه نامه، اعتبارات لازم را تامین می نماید، لذا با پرداخت وام، کلیه حقوق بیمه گذار نسبت به بیمه نامه به بیمه گر انتقال یافته و هرگونه استفاده بیمه گذار ازحقوق یاد شده فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

• بیمه گذار تا زمان تسویه و استهلاک وام پرداخت شده، در مورد برداشت از اندوخته (درمورد بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری) محق نمی باشد.

• بیمه گذار تا زمان تسویه و استهلاک وام پرداخت شده، درمورد بازخرید بیمه نامه محق نمی باشد.

• احیای حقوق بیمه گذار درمورد بیمه نامه(موضوع موارد فوق) منوط به استهلاک و تسویه وام پرداخت شده می باشد.

ماده10) تسویه وام  پیش از موعد مقرر

• تسویه وام پیش از موعد مقرر، راهی جهت مستهلاک نمودن وام قبل از اتمام مدت بازپرداخت آن بوده و بیمه گذار در هر زمان دلخواه می تواند نسبت به تسویه وام پرداختی اقدام نماید.

• در زمان تسویه پیش از موعد مقرر، اقساط پرداخت نشده قبل از تاریخ تسویه و جریمه دیرکرد آن از بیمه گذار اخذ خواهد شد.

• در زمان تسویه پیش از موعد مقرر، مجموع اصل اقساط پرداخت نشده بعد از تاریخ تسویه (بدون هیچ گونه سود و یا کارمزد)، ازبیمه گذار اخذ خواهد شد.

• چنانچه مجموع بدهی وام هر زمان، از90 درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه بیشتر گردد، بیمه نامه با صدور اخطار قبلی ازطرف بیمه گر فسخ می گردد.

•حداکثر زمان جهت پرداخت مجموع بدهی وام توسط بیمه گذار (موضوع ماده8)، 30 روز از تاریخ تسویه خواهد بود. درصورتیکه بیمه گذار در مدت یاد شده نسبت به پرداخت مبلغ تسویه اقدام ننماید، بیمه گر حسب مورد معادل آن را از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه برداشت و یا بیمه نامه را فسخ خواهد نمود.

ماده11) تسویه اجباری وام

• در صورت انقضای مدت بیمه نامه، بازخرید، مخفف شدن سرمایه، فسخ و یا ابطال بیمه نامه، وام پرداختی به صورت اجباری تسویه خواهد شد.

• درصورت فوت بیمه شده پیش از استهلاک یا تسویه وام پرداخت شده، وام یاد شده به صورت اجباری تسویه، و مبلغ آن از منافع پرداختی به استفاده کننده(گان)و یا وارث قانونی، کسر خواهد شد.

ماده12) شرایط برداشت از اندوخته

• ارائه نامه رسمی نماینده بیمه گذار حاوی مهر، تاریخ و امضای وی به همراه درخواست کتبی بیمه گذار شامل امضاء وتاریخ. (درخواست بیمه شده، استفاده کننده(گان)در صورت فوت و یا استفاده کننده(گان) در صورت حیات بیمه نامه یا اشخاص دیگر، مبنی بر برداشت از اندوخته بیمه نامه، فاقد وجاهت قانونی می باشد.)

• جهت برداشت در بازه زمانی اول، حداقل 2 سال از تاریخ شروع بیمه نامه (شروع سال سوم بیمه ای) سپری شده باشد.

• جهت برداشت در بازه زمانی دوم، حداقل6 سال از تاریخ شروع بیمه نامه(شروع سال هفتم بیمه ای) سپری شده باشد.

• بیمه نامه معتبر باشد (فسخ، ابطال، بازخرید، و تعلیق نشده باشد.)

• بیمه نامه داری اندوخته سرمایه گذاری باشد.

• بیمه نامه فاقد بدهی بابت وام پرداخت شده باشد.

• چنانچه بیمه نامه دارای وام پرداخت شده باشد، مجموع بدهی های وام از تاریخ برداشت، از حداکثر مبلغ قابل برداشت کسر خواهد شد.

• چنانچه بیمه نامه دارای حق بیمه معوق باشد، مجموع حق بیمه های معوق یاد شده تا تاریخ برداشت، از حداکثر مبلغ قابل برداشت کسر خواهد شد.

•موارد مندرج در شرایط عمومی، همچنین فرم"بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر انفرادی" توسط بیمه گذار، مطالعه و تکمیل گردد.

ماده13) میزان و دفعات برداشت از اندوخته

• حداکثر میزان برداشت از اندوخته سرمایه گذاری در بازه زمانی اول به میزان 50 درصد اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه می باشد.

• حداکثر میزان برداشت از اندوخته سرمایه گذاری در بازه زمانی دوم به میزان 90 درصد اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه می باشد.

• چنانچه بیمه گذار در بازه زمانی اول مبلغی کمتر از 50 درصد اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه را برداشت نماید. مابه التفاوت مبلغ براشت شده تا سقف یاد شده(50درصد اندوخته سرمایه گذاری) در بازه زمانی مذکور(بازه زمانی اول) قابل برداشت مجدد خواهد بود. بدیهی است در بازه زمانی دوم، حداکثر میزان برداشت معادل 90 درصد اندوخته سرمایه گذاری خواهد بود.

• حداکثر دفعات امکان برداشت از اندوخته سرمایه گذاری در خلال مدت بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، 3 مرتبه می باشد.

• حداقل فاصله زمانی بین دو برداشت از اندوخته سرمایه گذاری،  3  سال می باشد.