مقایسه پوشش های بیمه‌ای شرکت‌های بیمه در بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری (تاریخ تهیه 1395/07/01)

نام

شرکت

عنوان تجاری

 بیمه نامه

پوشش های بیمه ای

فوت

عادی

فوت

حادثه

امراض

صعب

العلاج

نقص

عضو

از کار

افتادگی

معافیت از پرداخت

تعداد بیمه شده با یک حق بیمه

ادامه پوششهای بیمه ای سایر بیمه شدگان بعد از فوت بیمه گذار تا پایان قرارداد

تضمین ادامه تولید سرمایه بعد از فوت

بیمه گذار(1)

امکان دریافت ارزش حال اقساط آتی بعد از فوت بیمه گذار(2)

پارسیان

بیمه عمر و سرمایه گذاری

(طرح خانواده)

4 تا 6 نفر

تا 5 نفر

کارآفرین

بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک

2 نفر

فقط 1 نفر

ما

بیمه عمر و سرمایه گذاری جام مهر (طرح مشترک)

2 نفر

فقط 1 نفر

(فقط پوشش فوت عادی)

سامان

بیمه عمر و تشکیل سرمایه

1 نفر

ملت

بیمه زندگی و سرمایه گذاری

1 نفر

نوین

بیمه عمر و پس انداز

1 نفر

معلم

بیمه عمر و پس انداز

1 نفر

پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه

1 نفر

آرمان

بیمه عمر و سرمایه گذاری

1 نفر

ایران

بیمه جامع زندگی (مان)

1 نفر

دانا

بیمه عمر و پس انداز

1 نفر

آسیا

بیمه عمر و پس انداز

1 نفر

البرز

بیمه عمر و سرمایه گذاری

1 نفر

رازی

بیمه عمر و سرمایه گذاری

1 نفر

سینا

بیمه عمر و سرمایه گذاری

1 نفر

سرمد

بیمه عمر و سرمایه گذاری

1 نفر

میهن

بیمه عمر و سرمایه گذاری

1 نفر

حافظ

بیمه عمر و سرمایه گذاری

1 نفر

کوثر

بیمه عمر و سرمایه گذاری

1 نفر

سایر شرکتها

بیمه عمر و سرمایه گذاری

1 نفر

منبع : پایگاه اطلاع رسانی رسمی سایر شرکت های بیمه