دریافت خسارت

همان طور كه مي‌دانيد پرداخت خسارت يکي از مهم‌ترين موضوع‌ها از نظر مشتريان در صنعت بيمه است. اين اهميت در بيمه‌هاي عمرانفرادي به جهت ارتباط اين بيمه‌نامه‌ها با افراد از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است. از آنجايي‌كه پرداخت به موقع و صحيح خسارت مستلزم داشتن اطلاعات و مدارك كامل است، در صورت وقوع هر يك از خسارت‌هاي مشمول بيمه‌نامه بايد نسبت به اعلام به موقع و ارسال تمامي مدارک مورد نياز اقدامات لازم صورت پذيرد. لازم به ذكر است براي پرداخت خسارت ، مراتب با ذكر علت حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وقوع خسارت، كتبا به اطلاع بيمه‌گر برسد. در هر حالت كپي برابر اصل شناسنامه،كارت ملي و شماره شباي بانكي استفاده‌كنندگان از منافع براي پرداخت خسارت الزامي مي‌باشد. مدارك لازم جهت تشكيل پرونده خسارت براي پوشش‌هاي مختلف به شرح ذيل مي‌باشد.

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده و پرداخت خسارت

فوت در اثر بيماري:
1-  اصل بيمه‌نامه و ساير ملحقات آن
2-  كپي برابر اصل كارت ملي
3-  كپي برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي (داراي تاريخ وفات و مهر باطل شد)
4-  مدارك مرتبط با فوت شامل: كپي برابر اصل گواهي فوت ،‌ كپي برابر اصل گواهي وفات (خلاصه رونوشت وفات)
5-  كپي برابر اصل مدارك پزشكي و بيمارستاني مرتبط با بيماري شامل شرح حال اوليه،‌ شرح فعاليت‌هاي درماني (سير درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارويي و ...
6-  مدارك مرتبط با زمان شروع بيماري شامل اقدامات تشخيصي اوليه،‌ آزمايش‌ها و اسكن‌ها و...
7-  اگر مطابق بيمه‌نامه، بيمه‌شده داراي ذينفع تعيين شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهاي تعيين شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غير اين صورت ارائه گواهي انحصار وراثت الزامي است. در حالتي‌ كه مبلغ سرمايه بيش از 30 ميليون ريال باشد، گواهي انحصار وراثت نامحدود و در غير اين صورت گواهي انحصار وراثت محدود بايد ارائه گردد.

فوت در اثر حادثه:
1-  اصل بيمه‌نامه و ساير ملحقات آن
2-  كپي برابر اصل كارت ملي
3-  كپي برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي (داراي تاريخ وفات و مهر باطل شد)
4-  مدارك مرتبط با فوت شامل: كپي برابر اصل گواهي فوت ،‌ كپي برابر اصل گواهي وفات (خلاصه رونوشت وفات(
5-  كليه مدارك مرتبط با حادثه شامل: گزارش حادثه نيروي انتظامي،‌ گواهينامه رانندگي (در صورت راننده بودن بيمه‌شده)، كروكي حادثه (‌در صورت تصادف رانندگي)
6-  كپي برابر اصل مدارك پزشكي و بيمارستاني روز حادثه (در صورت وجود)
7-  اگر مطابق بيمه‌نامه، بيمه‌شده داراي ذينفع تعيين شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهاي تعيين شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غير اين صورت ارائه گواهي انحصار وراثت الزامي است. در حالتي‌ كه مبلغ سرمايه بيش از 30 ميليون ريال باشد، گواهي انحصار وراثت نامحدود و در غير اين صورت گواهي انحصار وراثت محدود بايد ارائه گردد.

امراض خاص:
1-  اصل بيمه‌نامه و ساير ملحقات آن
2-  كپي برابر اصل كارت ملي
3-  كپي برابر اصل صفحه اول شناسنامه
4-  كپي برابر اصل مدارك پزشكي و بيمارستاني مرتبط با بيماري شامل شرح حال اوليه،‌ شرح فعاليت‌هاي درماني (سير درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارويي و ...
5-  مدارك مرتبط با زمان شروع بيماري شامل اقدامات تشخيصي اوليه،‌ آزمايش‌ها و اسكن‌ها و...
6-  اصل صورتحساب‌ها و كليه فاكتورها يا قبوض صندوق مربوط به پرداخت‌هاي انجام شده

 نقص عضو يا از كار افتادگي دائم ناشي از حادثه
1-  اصل بيمه‌نامه و ساير ملحقات آن
2-  كپي برابر اصل كارت ملي
3-  كپي برابر اصل صفحه اول شناسنامه
4-  گزارش حادثه با تأييد مقامات مسئول
5-  كليه مدارك مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نيروي انتظامي، ‌ گواهينامه رانندگي (در صورت راننده بودن بيمه‌شده)، كروكي حادثه (‌در صورت تصادف رانندگي)
6-  مدارك پزشكي روز حادثه
7-  گزارش پزشك معالج مبني برختم درمان و عوارض به جا مانده دائم
8-  مدارك مورد تاييد پزشكي قانوني

معافيت از پرداخت هزينه‌ها در اثر از كارافتادگي دائم و كامل ناشي از حادثه يا بيماري:
1- اصل بيمه‌نامه و ساير ملحقات آن
2-  كپي برابر اصل كارت ملي
3-  كپي برابر اصل صفحه اول شناسنامه
4-  گزارش حادثه با تأييد مقامات مسئول
5-  كليه مدارك مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نيروي انتظامي، ‌ گواهينامه رانندگي (در صورت راننده بودن بيمه‌شده)، كروكي حادثه (‌در صورت تصادف رانندگي)
6-  كپي برابر اصل مدارك پزشكي و بيمارستاني مرتبط با بيماري يا حادثه شامل شرح حال اوليه،‌ شرح فعاليت‌هاي درماني (سير درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارويي و ...
7- مدارك نشان‌دهنده نقص عضو و از كار افتادگي كلي و دائم بيمه‌شده (عكس يا گرافي‌هاي روز حادثه)
8-  گزارش پزشك معالج مبني بر ختم درمان و عوارض به جا مانده دائم.
9-  مدارك مورد تاييد پزشكي قانوني (در صورت وجود حادثه)

 

فرآیند دریافت خسارت

 

 یادآوري1: متناسب با نوع خسارت،  مدارك و مستندات مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارتی میبایست از نمایندگی/ شعبه/  مجتمع بیمه اي/ICD توسط بیمه گذار/ ذي نفع بیمه نامه استعلام گردد.